بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

پایان نامه بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 3604 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 160

حجم فایل:287 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,000 7,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 •  چکیده                                                                                                                  ۱
  فصل اول: کلیات                                                                                                    ۲
  ۱-۱ مقدمه                                                                                                                      ۳
  ۲-۱ بیان مساله                                                                                                                 ۸
  ۳-۱ انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق                                                                              ۹
  ۴-۱ اهداف تحقیق                                                                                                        ۱۰
  ۵-۱ اهمیت موضوع تحقیق                                                                                             ۱۰
  ۶-۱ سوالات اصلی تحقیق                                                                                              ۱۱
  ۷-۱ فرضیه‌های تحقیق                                                                                                   ۱۱
  ۸-۱ نوآوری تحقیق                                                                                                       ۱۱
  ۹-۱ تعاریف عملیاتی                                                                                                      ۱۲
   فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                       ۱۴
  قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم‌های حسابداری                      ۱۵
  ۱-۲ حسابداری بهای تمام شده                                                                                        ۱۵
  ۲-۲ اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن                                                         ۱۵
  ۳-۲ نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری                                                                 ۱۶
  ۴-۲ بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده                                                                ۱۷
  ۵-۲ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده                                                        ۱۸
  ۶-۲ ماهیت حسابداری بهای تمام شده                                                                              ۲۰
  ۷-۲ عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده                                                                         ۲۲
  ۸-۲ سیستمهای هزینه‌یابی                                                                                               ۲۳
  ۹-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سنتی                                                                                      ۲۳
  ۱۰-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سفارش کار                                                                          ۲۷
  ۱۱-۲ سیستمهای هزینه‌یابی مرحله‌ای                                                                              ۲۸
  ۱۲-۲ هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی                                                                  ۳۳
  ۱۳-۲ هزینه‌یابی بر مبنای هدف                                                                                     ۴۹
  قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه یابی برمبنای فعالیت۵۵          
  ۱۴-۲ مقدمه                                                                                                                 ۵۵
  ۱۵-۲ نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید                                                                      ۵۷
  ۱۶-۲ حسابداری مدیریت                                                                                              ۵۷
  ۱۷-۲ رویکردهای حسابداری مدیریت                                                                            ۵۸
  ۱۸-۲ هدفهای حسابداری مدیریت                                                                                  ۵۸
  ۱۹-۲ تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی                                      ۶۰
  ۲۰-۲ روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت   ۶۱
  ۲۱-۲ طبقه‌بندی هزینه‌ها                                                                                                ۶۲
  ۲۲-۲ هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)                                                                       ۶۳
  ۲۳-۲ کاربرد استفاده از سیستم ABC                                                                              ۷۸
  ۲۴-۲ مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC                                                                   ۸۱
  ۲۵-۲ سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی                                     ۸۲
  ۲۶-۲ مدیریت بر مبنای فعالیت                                                                                      ۸۳
  ۲۷-۲ نسل‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                                                                        ۸۹
  ۲۸-۲ هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان                                                               ۹۴
  ۲۹-۲ قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت                                                                                    
  ۳۰-۲ بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت                                                                                     
  قسمت سوم: ویژگی‌های صنایع آلومینیوم و کاربرد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                 ۹۷
  ۲۹-۲ مشخصات قلمرو تحقیق                                                                                        ۹۷
  ۳۰-۲ شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی                            ۱۰۳
  ۳۱-۲ فرآیند تولید در شرکت                                                                                      ۱۰۴
  ۳۲-۲ مراحل تولید                                                                                                      ۱۰۵
  ۳۳-۲ پروسه تولید                                                                                                      ۱۰۶
  ۳۴-۲ روش محاسبه بهای تمام شده                                                                               ۱۰۹
  ۳۵-۲ بهای تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳                                                              ۱۱۵ 
  ۳۶-۲ طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                                          ۱۱۷
  ۳۷-۲ مقایسه پیاده‌سازی و نصب                                                                                   ۱۱۸
  ۳۸-۲ تعیین فعالیتها                                                                                                      ۱۲۱
  ۳۹-۲ تعیین محرکهای فعالیت                                                                                       ۱۲۱
  ۴۰-۲ تخصیص هزینه‌ها                                                                                               ۱۲۳
  ۴۱-۲ مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC                      ۱۲۴
  ۴۲-۲ مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC                   ۱۲۴
  قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده                                                                              ۱۲۵
  ۴۳-۲ پیشینه تحقیق                                                                                                     ۱۲۵
   فصل سوم: متدولوژی تحقیق                                                                   ۱۳۳
  ۱-۳ مقدمه                                                                                                                 ۱۳۴
  ۲-۳ روش تحقیق                                                                                                         ۱۳۴
  ۳-۳ ابزار تحقیق                                                                                                          ۱۳۵
  ۴-۳ فرضیه‌های تحقیق                                                                                                 ۱۳۵
  ۵-۳ قلمرو تحقیق                                                                                                        ۱۳۵
  ۶-۳ داده‌های تحقیق                                                                                                    ۱۳۶
  ۷-۳ متغیرهای تحقیق                                                                                                   ۱۳۷
  ۸-۳ روش جمع‌آوری داده‌ها                                                                                         ۱۳۶
  ۹-۳ روش تحلیل داده‌ها                                                                                               ۱۳۶
    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق                                              ۱۳۸
  ۱-۴ مقدمه                                                                                                                 ۱۳۹
  ۲-۴ آزمون فرضیه‌ها                                                                                                   ۱۳۹
  ۳-۴ فرضیه اصلی اول                                                                                                  ۱۳۹
  ۴-۴ فرضیه اصلی دوم                                                                                                 ۱۴۲
   فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                         ۱۴۵
  ۱-۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                                       ۱۴۶
  ۲-۵ نتیجه‌گیری کلی                                                                                                   ۱۴۶
  ۳-۵ پیشنهادات حاصل از تحقیق                                                                                   ۱۴۷
  ۴-۵ سایر پیشنهادات                                                                                                    ۱۴۸
  ۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده                                                                                 ۱۴۸
  ۶-۵ محدودیتهای تحقیق                                                                                              ۱۴۷
   
  پیوست                                                                                                                       ۱۴۹
  منابع و مأخذ                                                                                                               ۱۵۰
  چکیدة انگلیسی                                                                                                           ۱۵۳
   منابع و مأخذ:
  الف ـ فارسی
  ۱-           آبنوس، سورن – ۱۳۷۵ – حسابداری صنعتی – جلد اول – انتشارات همراه
  ۲-           افخمی ـ سعید ـ هزینه‌یابی براساس فعالیتها ـ مجله حسابدار ـ شماره ۱۱۸ ـ اسفند ۷۵
  ۳-     اقبالی ـ ناصر ـ ارزیابی برمبنای فعالیت و تائید آن بر افزایش بهره‌وری ـ مطالعه موردی کارخانه قند یاسوج – پایان‌نامه کارشناسی ارشد ۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  ۴-     انجمن حسابداران رسمی (AICPA) – هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت – ترجمه دکتر احمد عزیزی – انتشارات سازمان حسابرسی – دی ماه ۱۳۷۹ – نشریه ۱۴۰
  ۵-           برزیده – فرخ و شریعتمداری – اصول حسابداری ۳- انتشارات مؤسسه فرهنگی زند
  ۶-     ترجمه نویسی و دیگران – حسابداری صنعتی – برنامه ریزی و کنترل – جلد اول – انتشارات سازمان حسابرسی – ۱۳۸۱- نشریه ۳۶
  ۷-     جلیلیان ، امید – ارزیابی سیستم ABC و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی (کارخانه قند بیستون) – پایان‌نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات – سال ۱۳۸۳)
  ۸-     سجادی‌نژاد – حسن – اصول هزینه‌یابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد اول – انتشارات سازمان حسابرسی ۱۳۸۰ – نشریه ۷۷
  ۹-     سجادی‌نژاد – حسن – اصول هزینه‌یابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد اول – انتشارات سازمان حسابرسی ۱۳۸۱ – نشریه ۱۰۹
  ۱۰-    سعد محمدی ، کسری – هزینه‌یابی برمبنای فعالیت – فصلنامه دانش حسابرسی – سال اول – دوره جدید ‌- شماره ۱ – تابستان ۱۳۸۰

  برچسب ها: دانلود پایان نامه بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم روابط بين حسابداري مالي سيستم حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مديريت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم سيستمهاي هزينه‌يابي
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.